logo
EN
VN

Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội

Chi tiết của Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội xin xem tại đây (pdf).