logo
EN
VN

Lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11&12 tháng 11 năm 2017

Căn cứ thông báo số 1800/TN-ĐHHN ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung tham chiếu Châu Âu về ngôn ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2017; 
Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 30 tháng 10 năm 2017,
Nhà trường thông báo lịch thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2017 và các đối tượng khác - đợt 1 ngày 11&12 tháng 11 năm 2017 như sau:
1. Sinh viên khối chuyên ngành dạy bằng tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Anh: Thi ngày 11 tháng 11 năm 2017.
2. Sinh viên khối ngành ngôn ngữ (Trừ Ngôn ngữ Anh), sinh viên ngành Tiếng Việt &VHVN: Thi ngày 12 tháng 11 năm 2017
Nội dung chi tiết thông báo: Xem tại đây
Nguồn: Phòng QLĐT