logo
EN
VN

Danh sách công nhận tốt nghiệp; Danh sách cấp bằng tốt nghiệp khóa 2014-2018 (Đợt xét tháng 12 năm 2018)

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký quyết định số 06/QĐ-ĐHHN về việc công nhật tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy đợt tháng 12 năm 2018, cụ thể như sau:
- Quyết định công nhận tốt nghiệp: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Anh: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Nhật: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Nga: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Pháp: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Đức: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ TBN: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ BĐN: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Ngôn ngữ Italia: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành CNTT: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành TCNH: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành QT DL&LH: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành QTKD: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành Kế toán: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng ngành QTH: Xem tại đây
- Danh sách công nhận tốt nghiệp, danh sách cấp bằng chuyên ngành 2: Xem tại đây

Nguồn: Phòng QLĐT