logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo về việc tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn đưa vào kế hoạch KH&CN thực hiện từ năm 2018, Trường Đại học Hà Nội được giao tuyển chọn 01 đề tài (danh mục kèm theo); Thực hiện Công văn số 4221/BGDĐT-KHCNMT ngày 12 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2018, Nhà trường trân trọng gửi Thông báo số 2084/TB-ĐHHN ngày 13 tháng 9 năm 2017 đến các đơn vị, các giảng viên, nghiên cứu viên tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018.

Xin vui lòng xem thông tin cụ thể và các mẫu tại đây.